poptávka
poptávka
napište nám
napište nám

  osobni-udaje

 


V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom Vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.


Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se Jan DOKOUPIL, s.r.o. se sídlem Zábělská 202/108, 312 00, Plzeň - Újezd(„Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“),
 2. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“),
 3. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
 4. Zákon č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

 

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.vod-dog.cz („Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).


Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.


Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).


JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, přístupové údaje, údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), údaje o skladech, dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY

 1. Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním služeb při plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10-ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.

 2. Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo/e-mail) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách.
 3. Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 4. K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 5. Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 6. Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 7. Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcí a dalších obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST ZÍSKÁ O SUBJEKTECH ÚDAJŮ, JSOU DÁLE PŘEDÁVÁNY:

 1. Obchodním partnerům Společnosti, např. dopravců, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i na základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika);
 2. Dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu), či povinna (např. orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZA ÚČELEM OCHRANY A MINIMALIZACE RIZIKA NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘIJALA SPOLEČNOST ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ.

Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3) písm. b) GDPR.

COOKIES

Pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve Vašem počítači, sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníka, k analytickému účelu portálů, příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení Vašeho prohlížeče, což však může vést ke snížení funkčnosti stránek.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
Pokud nebudete souhlasit s pravidly pro ochranu osobních údajů (GDPR) obratem zašlete zamítavé stanovisko na e-mailovou adresu: dokoupiljan(at)seznam.cz


Tým společnosti: VOD-DOG.cz

 Partneři

https://www.vodackatrika.cz/